Farm Grown Cherry Tomato Pasta Sauce

Slow cooked pasta sauce with cherry tomatoes fresh from our Kitchen Garden. Perfect to stir through fresh pasta or spoon over pizza bases.

$14.95